takami2018_01

TAKAMI|TAKAMI

takami2018_02
takami2018_03
takami2018_04
takami2018_05

CREATIVE DIRECTOR|Yuji Tokuda

ART DIRECTOR|Yoko Hagiwara

DESIGNER|Toru Sharyo

PRODUCER|Takanori Amano

COPYWRITER|Kaoru Saito

PHOTOGRAPHER|Michinori Aoki

RETOUCHER|Kazuyo Oi

PRODUCTION MANAGER|Shinya Omi

PRODUCTION MANAGER|Sumire Iwamoto